Algemene voorwaarden

Door uw registratie accepteert u de algemene voorwaarden van Brench!

 

Doelstelling:

Brench! is erop gericht vergelijking tussen branche-, beroeps- en personenverenigingen mogelijk te maken. Dit door middel van het uitvoeren van een gratis benchmark of het uitvoeren van een betaald onderzoek. 

 

I Begripsomschrijving 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Brench!: Van Spaendonck BrancheAdvies, in deze handelend onder de naam Brench! (tevens de gebruiker)
B. Geregistreerde: diegene die zich geregistreerd heeft op de website van Brench! maar  geen bestelling heeft geplaatst en gebruik maakt van de dienstverlening van Brench!
C. Opdrachtgever: De rechtspersoon, zoals een vereniging, of natuurlijk persoon, die met Brench! een overeenkomst heeft gesloten/ een bestelling heeft geplaatst en gebruik maakt van de dienstverlening van Brench! 
D. Website: de website https://www.brench.nl/ van Brench!.
E. Onderzoek: het onderzoek is een ledenonderzoek, stakeholderonderzoek of ander onderzoek welke de opdrachtgever kan uitzetten via een internetenquête onder een zelf te bepalen groep. 
 

II Algemeen 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brench! en de opdrachtgever. Hierbij kan  het onder andere gaan om de registratie en invoering van gegevens en de afname van een onderzoek.

3. Door het aanvinken van de optie ‘’Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’’ accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

4. Het onderzoek wordt besteld middels het bestelformulier. Na bevestiging door Brench! van ontvangst van de bestelling kan opdrachtgever deze bestelling niet meer annuleren.

5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Brench! is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking van deze wijziging aan de opdrachtgever zal plaatsvinden per mail. De (gewijzigde) algemene voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden, of in het geval een aanduiding ontbreekt na 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever. Na het tijstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht stilzwijgend de wijzigingen te hebben aanvaard. 

III Registratie en deelname

 

7. Registratie van Brench! is gratis. Als geregistreerde van Brench! bent u verplicht nauwkeurig en volledig opgave te doen van de gevraagde gegevens en verklaart u dat de door u geleverde informatie juist en nauwkeurig is, geen onrechtmatige informatie bevat en geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

IV Eigendom en gebruik gegevens

8. Het opgegeven e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden. De gebruikersnaam die u opgeeft en uw profielgegevens zijn niet zichtbaar voor derden.

9. De door u ingevulde gegevens in Brench! worden niet ter beschikking gesteld aan derden behoudens het in deze algemene voorwaarden gestelde. Ingevulde gegevens worden alleen gebruikt overeenkomstig het gestelde doel van Brench! en/of artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Voor elk ander gebruik is schriftelijke toestemming nodig van de geregistreerde.

10. Als geregistreerde verklaart u Brench! voor geen andere doeleinden te gebruiken dan de eigen vereniging te vergelijken met anderen en/ of het bestellen van een onderzoek.

11. Samengestelde (geaggregeerde) gegevens kunnen door ons gepubliceerd en gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

12. De vragenlijsten en de rapportages zijn eigendom van Brench! Vragenlijsten, teksten en rapportages mogen zonder toestemming van Brench! niet worden gedupliceerd of gepubliceerd, anders dan bedoeld voor intern gebruik binnen de eigen vereniging.

13. Het is de geregistreerde/ opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de door Brench! verstrekte gegevens, waaronder begrepen alle informatie te verkrijgen via de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brench! te verveelvoudigen anders dan voor eigen gebruik, te openbaren, te exploiteren of op enige andere manier ter kennis van derden te brengen.

14. Anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Brench! is het geregistreerde/ opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de door Brench! verstrekte stukken aan derden ter hand te stellen. 

IV Aanvaarding der verplichtingen

15. Partijen verplichten zich tegenover elkaar tot het verrichten van al datgene wat voor een goede uitvoering van het onderzoek is vereist, respectievelijk bevorderlijk is; zij  aanvaarden de verplichtingen welke wederzijds hieruit voortvloeien of ermee samenhangen.

16. Indien en voor zover werkzaamheden van of dienstverleningen door Brench! afhankelijk zijn van door of vanwege de opdrachtgever of derden te verstrekken gegevens, geldt ten aanzien van de verplichtingen van Brench! de beperking, dat deze zich niet verder uitstrekken dan overeenkomt met de mate waarin het over die gegevens de beschikking heeft gekregen.

17. De opdrachtgever zal zich onthouden van gedrag dat kan leiden tot (imago)schade van Brench!

18. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud daarvan.

VI Kostenvergoeding, facturering en betaling

19. Het uitvoeren van een benchmark is voor de geregistreerde gratis. De prijzen van de onderzoeken staan genoemd op de website en zijn exclusief de wettelijk vastgestelde BTW. De bestelling van een onderzoek wordt via een factuur aan de opdrachtgever gefactureerd na de bevestiging van de bestelling door Brench!

20. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder compensatie en/ of aftrek van enigerlei kosten.

21. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Eventuele kosten, zoals incassokosten voor Brench! worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

22. In geval de opdrachtgever uitblijft van betaling is Brench! gerechtigd de bestellingen van de opdrachtgever op te schorten dan wel te beëindigen en de opdrachtgever de toegang tot Brench! te ontzeggen. De vordering zal ter incasso uit handen worden gegeven. Alle incassokosten, zonder enig recht op korting of verrekening, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

VII Aansprakelijkheid

23. Brench! zal de rapporten en onderzoeken verstrekken op basis van de opgegeven gegevens van de geregistreerde/ opdrachtgever. Brench! is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste registratiegegevens van de geregistreerde/ opdrachtgever.

24. Hoewel Brench! uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website, is Brench! niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website.

25. Brench! is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoedingen en is evenmin bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de website onbereikbaar is.   

26. Ondanks dat de informatie op Brench! zorgvuldig is samengesteld, kan door Brench! geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het gebruik van Brench! en het handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

VIII Geheimhouding

27. Beide partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen behoudens het in de algemene voorwaarden gestelde.

IX Duur en beëindiging van de overeenkomst

28. De overeenkomst gaat in op de dag dat de opdrachtgever zich bij Brench! als gebruiker heeft ingeschreven of, als de overeenkomst betrekking heeft op een onderzoek, de dag dat Brench! de bestelling van dat onderzoek (door de opdrachtgever via het bestelformulier op de website ingediend) aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

29. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij sprake is van een overeenkomst die betrekking heeft op een onderzoek. Indien sprake is van een overeenkomst die betrekking heeft op een onderzoek eindigt de overeenkomst die daartoe is overeengekomen van rechtswege op de dag dat Brench! de resultaten van het onderzoek schriftelijk of per e-mail heeft teruggekoppeld aan opdrachtgever. Indien uitvoering van het onderzoek door het in gebreke blijven van de opdrachtgever wordt belemmerd kan Brench! de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.   

30. De looptijd van het onderzoek is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zullen met de opdrachtgever besproken worden.

X Overmacht

31. Geen van beide partijen zal in gebreke zijn om aan zijn verplichtingen uit hoofde van overeenkomst te voldoen, indien zulks het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de betreffende partij liggen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.